Algemene Voorwaarden

1. Partijen
1. Qualident B.V.: Qualident B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 87471159, gevestigd te Amsterdam aan de Herengracht 280 (1016 BX), gebruiker
van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Qualident B.V.:
Websites: www.qualident.nl
Email: info@qualident.nl
Telefoonnummer: (+31) (0) 20 – 210 1075
Btw-identificatienummer: [XXX]

2. Definities
1. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Qualident B.V.
2. Honorarium: de vergoeding die Opdrachtgever aan Qualident B.V. is verschuldigd.

3. Toepasselijkheid
1. Qualident B.V. verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van
Qualident B.V. en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar
zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere
voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor
toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
4. Derden die door Qualident B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken
kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

4. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk
vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Qualident B.V. is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in
Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Qualident B.V. van omvang en andere weergegeven specificaties van te
leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan leidt niet tot een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Qualident B.V.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens
Qualident B.V.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment beide partijen een op schrift gesteld
aanbod hebben ondertekend, nadat Qualident B.V. een schriftelijke aanvaarding heeft
bevestigd ofwel nadat Qualident B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de
uitvoering.
6. Qualident B.V. is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Opdrachtgever
en het ziekenhuis of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst
voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Qualident B.V. speelt hierbij geen enkele rol.

7. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst
achten partijen alle bedragen en afspraken redelijk en billijk.
8. Een samengesteld prijsopgave verplicht Qualident B.V. niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. De uitvoering van de overeenkomst door en verplichtingen van Qualident B.V.
1. Qualident B.V. behartigt de belangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de
verstrekte opdracht. Qualident B.V. zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De leveringen van Qualident
B.V. worden derhalve uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor
zover in de schriftelijke overeenkomst Qualident B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft
toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De
verschuldigdheid van het Honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de
daadwerkelijke resultaten of effecten.
2. Qualident B.V. zal haar prestaties zo spoedig mogelijk nakomen. Termijnen jegens
Qualident B.V. zijn niet fataal, waardoor Opdrachtgever Qualident B.V. altijd eerst in
gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld,
alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Qualident B.V. vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art.
7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. Qualident B.V. is, tenzij anders overeengekomen, geheel vrij in de wijze waarop zij haar
werkzaamheden inricht. Opdrachtgever stemt ermee in dat Qualident B.V. artistieke vrijheid
heeft ten aanzien van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. De
verschuldigdheid van het Honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de
uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
5. Qualident B.V. is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen/fasen na
te komen. Qualident B.V. is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren
uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed
als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de
opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever
tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Qualident B.V. de
noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk,
dan brengt Qualident B.V. dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in
rekening. Qualident B.V. mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de
Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Qualident B.V. zijn toe te rekenen.
7. Voordrachten van ziekenhuizen komen tot stand naar beste inzichten en conform de
normen van goed vakmanschap; Qualident B.V. gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die
de Opdrachtgever en de ziekenhuizen over zichzelf verstrekken, juist zijn (zoals ten aanzien
van de ziekenhuizen de vereiste kennis, specialisten en diploma’s en ten aanzien van de
Opdrachtgever de lijst van allergieën, medicijngebruik en dergelijke). Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een ziekenhuis. Qualident B.V. sluit elke
aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen
gevolgschade – van het ziekenhuis/de ziekenhuizen, die mede als gevolg van de
opdrachtuitvoering behandelingen bij Opdrachtgever hebben verricht, zoals, maar niet
beperkt tot, het (achteraf gebleken) ongeschikt blijken van het ziekenhuis/de ziekenhuizen.

6. De uitvoering van de overeenkomst door en verplichtingen van Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever stelt Qualident B.V. in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De
Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van
de overeenkomst door Qualident B.V. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Ervoor zorgen dat Qualident B.V. tijdig kan beschikken over de voor de opdracht
benodigde gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over eventuele
lichamelijke beperkingen en allergieën en overige bijzonderheden ten aanzien van de
Opdrachtgever;
b) Ervoor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot
de opdracht van Qualident B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Opdrachtgever
Qualident B.V. hieromtrent tijdig te informeren. Qualident B.V. is gerechtigd de hiermee
gemoeide meerkosten, zoals reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Qualident B.V. niet
gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Opdrachtgever te
vergoeden.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Qualident B.V. aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qualident B.V.
worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste
en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de
Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Qualident B.V.
zijn verstrekt, heeft Qualident B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Voorafgaand aan de uitvoering dient de Opdrachtgever de afgesproken en benodigde zaken
en informatie aan Qualident B.V. te verschaffen, zoals allergieën en (medische) klachten.
Qualident B.V. zal deze naar haar beste weten beoordelen. Qualident B.V. is echter niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis
van onjuist verstrekte zaken en informatie door de Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever zal alle op de diensten van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften en
instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en handleiding
van de werkzaamheden, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet
volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de
Opdrachtgever aansprakelijk.
7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Qualident B.V. voorgestelde
ziekenhuizen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qualident B.V. aan derden
bekend te maken. In het geval dat Opdrachtgever toch een ziekenhuis die door Qualident
B.V. is geïntroduceerd bij een ander persoon, bedrijf of instelling voorstelt, en dit binnen 12
maanden zou leiden tot een overeenkomst waarbij het ziekenhuis werkzaamheden verricht, is
Opdrachtgever alsnog verplicht het Honorarium van die opdracht te vergoeden aan Qualident
B.V.
8. Indien de Opdrachtgever een door Qualident B.V. geïntroduceerde ziekenhuis afwijst of
het ziekenhuis een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een overeenkomst,
waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de introductie van het
ziekenhuis door Qualident B.V. alsnog een overeenkomst aangaat, is Opdrachtgever alsnog
verplicht het Honorarium van die opdracht te vergoeden aan Qualident B.V.

9. De Opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan Qualident B.V. te geven die
Qualident B.V. redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werkzaamheden uit te voeren
en één of meer ziekenhuizen voor de Opdrachtgever te selecteren c.q. te introduceren.
10. De Opdrachtgever zal Qualident B.V. er onmiddellijk van in kennis stellen zodra het
ziekenhuis en een Opdrachtgever een overeenkomst zijn overeengekomen. Indien de
Opdrachtgever verzuimt om Qualident B.V. binnen veertien (14) dagen na ondertekening van
de overeenkomst over de overeenkomst te informeren, wordt een boete van 50% van het
Honorarium in rekening gebracht, bovenop het aanvankelijk overeengekomen Honorarium.
11. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn en in een ander geval van
verzuim is Qualident B.V. gerechtigd om iedere prestatie voor de duur van de tekortkoming
op te schorten. Ook is Qualident B.V. terstond gerechtigd om Opdrachtgever een
vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen
15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
12. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Qualident B.V. is het
Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of
opschorting en/of inhouding toe te passen.
13. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het ziekenhuis en zijn of haar gegevens door te
sturen naar derden en/of op een andere dan de overeengekomen wijze te gebruiken.
Opdrachtgever vrijwaart Qualident B.V. voor alle aansprakelijkheid als gevolg van een
schending van dit verbod.

7. (Tussentijdse) Beëindiging van de overeenkomst
1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten; tussentijdse opzegging is
niet mogelijk zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen.
2. Qualident B.V. heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke
ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere)
voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden
indien:
a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert
en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qualident
B.V. ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot
toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of
bewind wordt gesteld;
c) Op enig moment blijkt dat Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt of Qualident
B.V. op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de
bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Qualident
B.V. verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen
restitutie van eventuele tegoeden plaats.

8. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen
of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de
computersystemen en/of computerprogramma’s van Qualident B.V. en/of derden.
2. Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van informatie ten
behoeve van de opdracht, ongeacht hoe Opdrachtgever deze aanlevert.

3. Mocht Qualident B.V. onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Qualident B.V.
gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de
verzekering niet tot uitkering overgaat of voor het geval geen verzekering is afgesloten, het
bedrag van het honorarium dat Qualident B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van de
overeenkomst heeft ontvangen vermeerderd met 15%.
4. Aansprakelijkheid van Qualident B.V. reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en
behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of
gederfde winst.
5. Qualident B.V. staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van het ziekenhuis.
De inhoud van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en het ziekenhuis kan andere en/of
aanvullende voorwaarden bevatten dan zoals aanvankelijk is weergeven door Opdrachtgever
en/of het ziekenhuis. De daadwerkelijke voorwaarden dienen partijen derhalve zelfstandig te
onderhandelen en overeen te stemmen.
6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Qualident B.V. tot vergoeding van schade kan
worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Opdrachtgever schade lijdt, moet dit
terstond aan Qualident B.V. worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het
redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.
7. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9. Privacy, intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding en anti-ronselbeding
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om aan het ziekenhuis ongevraagde post of e-mails,
of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren
met als doel om producten en/of diensten van haarzelf, het ziekenhuis of derden aan te
prijzen of te (ver)kopen.
2. Alle gegevens kunnen door Qualident B.V. nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt
voor promotie-, trainings-, advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na
verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten op door Qualident B.V. in het kader van de uitvoering
van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever gebruikte en/of al dan niet in
samenwerking met Opdrachtgever ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en
formats, alsmede andersoortige werken, know how etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud
daarvan, berusten bij Qualident B.V.
4. Opdrachtgever is verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht heeft
gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door Qualident B.V. is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort)
informatie. De onderscheiden kennis van Qualident B.V., in welke vorm ook, behoort in
ieder geval tot de gegevens die door de Opdrachtgever geheim gehouden dient te worden.
5. Het is Opdrachtgever verboden tijdens en één (1) jaar na beëindiging van de
overeenkomst, personeel van Qualident B.V. en/of het ziekenhuis dat werkzaam is (geweest)
voor/bij/ten behoeve van de Opdrachtgever, te benaderen.
6. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de Opdrachtgever aan en ten
behoeve van Qualident B.V. een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling,
opvorderbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag of een gedeelte
daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Qualident B.V. in plaats
van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

Qualident B.V. geen invloed kan uitoefenen. Onder overmacht wordt in dit verband in ieder
geval, maar niet beperkt tot, verstaan: brand in de locatie, faillissement of surseance van
betaling van Qualident B.V., ziekte, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van
overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, epidemieën, pandemieën etc.
2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van Qualident B.V. opgeschort.
Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere
omstandigheden voordoen waardoor het voor Qualident B.V. onevenredig belastend is om
aan haar verplichtingen te voldoen, is Qualident B.V. bevoegd de overeenkomst door een
mededeling aan de Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Qualident B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel
afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Wijzigingen van de algemene voorwaarden
1. In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt
Qualident B.V. zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een
wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum
dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben
gemaakt.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Qualident B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan
een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten
aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Qualident B.V.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in
de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een
overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief
absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het
hoofdkantoor van Qualident B.V. gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen
een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut
bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het
hoofdkantoor van Qualident B.V. gevestigd is, onderhevig is.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies.